historia

/Tag:historia

Pamięć o nich to nasz obowiązek

Mieszkańcy Kutna polegli, zamordowani i zaginieni podczas II wojny światowej. Kutnianie – uczestnicy walk o niepodległość w latach 1939-1945.

Projekt realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie

W czasie II wojny światowej zginęło około 7 tysięcy mieszkańców Kutna. Byli to zarówno ludzie, którzy zaangażowali się w działalność konspiracyjną, ale podobny los często spotykał także zwykłych mieszkańców, którzy starali się po prostu przeżyć koszmar wojny, uratować swoje dzieci i rodzinę.

Kutnowianie walczyli również na niemal wszystkich frontach tej wojny, między innymi w czasie kampanii wrześniowej, w Armii Andersa czy 1 Dywizji Pancernej generała Maczka.

Może wśród aktywnych uczestników ruchu oporu i walki lub ofiar był Twój przodek, a Ty posiadasz informacje na ten temat? Spróbuj odnaleźć w domowym archiwum wspomnienia, dokumenty, zdjęcia z okresu II wojny światowej? Podziel się nimi, aby losy Twojej rodziny nie zostały zapomniane.

Można przyjść do Muzeum osobiście, przesłać informacje i materiały pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail: historia@muzeumkutno.com) lub zadzwonić (nr telefonu: 24 254-79-64).

Zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki, po skopiowaniu zwracamy, chyba że zostaną przekazane do Muzeum w formie darowizny.

1 października, 2014|Aktualności|

Prezentacja książki „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim”

Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zapraszają na prezentację książki Piotra Artura Stasiaka „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim”, która odbędzie się 19 stycznia 2014 roku (niedziela) o godz. 17:00 w Hotelu Rondo w Kutnie (ul. Mickiewicza 3).
Tekst: (jl)

 

 

Nowa_rzeczywistoscKsiążka „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim” autorstwa dr. Piotra A. Stasiaka, to publikacja, po którą może sięgnąć zarówno pokolenie wychowane po 1989 roku, które o realiach czasów PRL wie niewiele, ale także przeznaczona jest dla tych, którzy doskonale tamten okres pamiętają. Dla nich szczególnie zawartość wydawnictwa przynosi informację o tym, co dotychczas skrywały archiwalia opatrzone klauzulą tajne i poufne. To zderzenie własnych wspomnień z brutalną często rzeczywistością ukazaną przez dostępne tylko nielicznym dokumenty.

Publikacja jest próbą przedstawienia obrazu kształtowania się nowej rzeczywistości politycznej i społeczno–gospodarczej na obszarze powiatów: kutnowskiego, gostynińskiego i łowickiego w latach 1945 – 1948 przede wszystkim w oparciu o źródła archiwalne.

W pracy zostały przedstawione mechanizmy powstawania i umacniania się nowej władzy, które mimo podobnego charakteru gospodarczego powiatów oraz porównywalnego potencjału ludzkiego, miały swoją specyfikę.

Na kilkuset stronach, w trzynastu rozdziałach zostały scharakteryzowane i poddane analizie m.in. zniszczenia wojenne oraz struktura ludnościowa, która zmieniła się w sposób bardzo istotny. W dużym stopniu zerwane zostały więzy społeczne, zdezintegrowane lokalne organizacje społeczne – polityczne. Jednocześnie pojawili się nowi osadnicy, którzy musieli dopiero się asymilować, co w warunkach terroru nie było rzeczą łatwą.

Bardzo ważną częścią publikacji jest rozdział poświęcony skutkom pobytu Armii Czerwonej. Na kartach tej książki po raz pierwszy zostały przedstawione poczynania “bratniej” armii, która spowodowały znaczne straty materialne, ale też jej obecność wywarła decydujący wpływ na formowanie ekip rządzących na terenie omawianych powiatów. Przedstawione zostały kulisy powstawania struktur władzy, jakie wyłoniły się z analizy źródeł.

Konsekwencją obecności sowietów i budowania nowej rzeczywistości było powstanie aparatu represji. Działalność urzędów bezpieczeństwa i jego działalność to temat kolejnej części publikacji. Wiąże się on z następnym rozdziałem poświęconym walce z podziemiem niepodległościowym. Czytelnika mogą zaskoczyć informacje o aktywności podziemia na terenie powiatu kutnowskiego, bowiem dotychczas w literaturze ten temat podsumowano stwierdzeniem, że takiej działalności tu nie było. Najobszerniejszy materiał został omówiony w rozdziałach poświęconych kluczowych dla tamtego okresu partii : Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Zostały omówione początki ich powstawania i struktury w omawianym okresie. Dokonano też zestawień i analizy struktur społecznych. Przede wszystkim jednak dla wielu osób ciekawą lekturą będzie zarówno działalność tych partii i ich aktywistów, ale także opis zakulisowych rozgrywek, w których szantaż i aparat represji odgrywały niemałą rolę.

Szeroko została omówiona również opozycja polityczna i organizacje młodzieżowe, zarówno te związane z ruchem ludowym, jak też będące przybudówkami komunistycznymi.

Kształtowanie się nowej rzeczywistości ustrojowej dotyczyło także sfery gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa, czemu poświęcono w publikacji najwięcej uwagi ze względu na rolniczy charakter omawianego obszaru.

Podstawowe znaczenie miała operatywność członków PPR oraz urzędów bezpieczeństwa, które stopniowo eliminowały opozycję niepodległościową i polityczną zarówno w szeregach swojej partii, jak i w PPS. Kluczowym momentem w budowaniu nowego systemu społeczno – politycznego, miało stać się referendum ludowe, a zwłaszcza wybory do Sejmu Ustawodawczego. W świetle oceny władz komunistycznych te dwa wydarzenia doprowadzić miały do „złamania” nie tylko opozycji, ale także spacyfikowania ludności niezaangażowanej bezpośrednio w politykę. Tym wydarzeniom poświęcono dwa kolejne rozdziały, których zawartość to materiał na scenariusz politycznego thrillera.

Ostatni rozdział to kulisy walki o „wrogów” w szeregach PPS i PPR, które „zaowocowało” powołaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zamknęło pierwszy etap budowy systemu totalitarnego.

Lektura książki z pewnością rzuci nowe światło na początki powstania nowej formacji ustrojowej. Każdy będzie mógł sobie wyrobić własne zdanie, czy 19 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie, czy też mimo dość obiecujących haseł głoszonych przez komunistów, został zapoczątkowany proces podporządkowywania społeczeństwa obcej władzy. Proces zakończony oficjalnie w 1989 roku.

Tekst: Piotr A. Stasiak

23 stycznia, 2014|Aktualności|

Historia

Dział historyczny zajmuje się badaniem przeszłości miasta począwszy od średniowiecza po czasy współczesne. Zgromadzono w nim około 2500 różnego rodzaju obiektów. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysłu, handlu i rzemiosła, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno – społeczno – sportowych w zbiorach znajdują się też przedmioty codziennego użytku. Znaczną część pozyskanych eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego.

Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską. W działalności dydaktycznej dział historyczny kładzie duży nacisk na upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie w korelacji z programami nauczania.
W ciągu dwudziestolecia istnienia Muzeum dział historyczny zorganizowano ponad dwadzieścia wystaw czasowych o charakterze regionalnym. Przygotowano także salę poświęconą związkowi generała Józefa Hallera i jego „Błękitnej Armii” z Kutnem.
Dział prowadzi kustosz mgr Kazimierz Śwircz.

h1

h3

 

h2

 

 

 

1 stycznia, 2014|Historia|