100 lat niepodległości

/Tag:100 lat niepodległości

W początkach niepodległości.

W październiku 1918 r. w obliczu nadchodzącej klęski państw centralnych wznowił działalność Komitet Obywatelski i Straż Obywatelska, których inicjatorem powstania byli działacze Narodowej Demokracji (dalej: ND) na czele z dr. A. Troczewskim. Do przejęcia władzy z rąk okupantów przygotowywali się również członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW).

Komitet Obywatelski powstał 4 VIII 1914 r. Komitet istniał do końca 1914 r. W 1915 roku po ukonstytuowaniu się władz cywilnych niemieckich członkowie komitetu weszli w skład Magistratu powołanego przez Niemców. Burmistrzem mianowany został A. Vaedtke. Burmistrz i Magistrat działali ponad 2 miesiące, kiedy to ponownie zostali aresztowani po denuncjacji. W powiecie władze przejął niemiecki landrat (najpierw był nim von Oppen, a od marca 1917 r. mjr von Hennings) a w mieście niemiecki burmistrz Tietz (po nim T. Klepa). Po akcie 5 listopada 1916 roku powstał Sejmik i Rada Miejska o bardzo ograniczonych kompetencjach. W marcu 1917 roku przewodniczącym rady miejskiej mianowany został F. Wąsowski.

Niemcy zaczęli opuszczać Kutno już 9 listopada. Sama akcja przejmowania władzy rozpoczęła się jednak dopiero po południu 11 listopada 1918 roku. W Domu Dochodowym Straży Ogniowej odbywało się wtedy zebranie Okręgowego Towarzystwa Rolniczego (dalej: OTR). K. Kostro przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego, w porozumieniu z POW udał się na to zebranie i zakomunikował (zgromadzonym członkom OTR) o zamiarze przejęcia władzy.

„Zamach stanu przygotowała miejscowa Komenda POW. Postanowiono przejąć władzę nad miastem w dn. 11 b.m. o godzinie 3 – ej po poł. W dniu tym o godzinie 2 –ej po poł. Odbywało się w teatrze miejscowym zebranie Centralnego T – wa Rolniczego okręgowego. Przedstawiciel Komitetu Obrony Narodowej p. K. Kostro po porozumieniu się z Komendą POW udał się do teatru i zakomunikował zebranym o zapadłem postanowieniu. Prezydium zebrania, uznając sprawę za nagłą, wybrano tymczasową Radę Powiatową… Starostą z wyboru został p. Stanisław Chrzanowski…” (Źródło: „Wiadomości Urzędowe dla powiatu kutnowskiego i gostyńskiego” nr 1, 16 listopada 1918 r., s. 1).

Prezydium zebrania, uznając sprawę za nagłą, wybrało natychmiast tymczasową Radę Powiatową w składzie: L. Stachowski, S. Jasiukowicz, J. Michalski, Strzelecki, J. Zdziennicki, A. Troczewski, K. Kostro, R. Kosterski, J. Piesiewicz, W. Jałowiecki. Wybrano również tymczasowego starostę w osobie S. Chrzanowskiego (byłego urzędnika z czasów okupacji). Zastępcami starosty zostali: S. Taczanowski i S. Pachnowski. Nowo wybrany starosta udał się do gabinetu niemieckiego landrata mjr. B. von Henniksa, komunikując mu przejęcie władzy administracyjnej w powiecie.

W obwodzie kutnowskim POW na punkty zborcze zgłosiło się około 350 peowiaków. W samym Kutnie dużą wagę przywiązywano do opanowania węzła kolejowego, gdzie Niemcy dysponowali silnym garnizonem liczącym ok. 500 żołnierzy. Chcąc uniknąć starcia zbrojnego i ewentualnych strat w ludziach, POW wspólnie z PPS wydały ulotkę do żołnierzy niemieckich, w której proponowano im bezpieczny powrót do Niemiec.

W godzinach rannych 11 listopada 1918 r. na składzie opałowym spółdzielni „Kutnowianka” odbyła się zbiórka peowiaków, na którą stawiło się ok. 200 osób. Dowódca placówki kutnowskiej ppor. S. „Braun” Kucharski wydał odpowiednie rozkazy. Najsilniejszy – 100 osobowy oddział pod dowództwem zastępcy komendanta obwodu A. Górzyńskigo ps. „Burza” otrzymał rozkaz opanowania stacji kolejowej, inny oddział skierowany został przed landraturę, gdzie oczekiwać już miała Straż Obywatelska. Niestety pomimo wydania ulotki i rozmów z przedstawicielami żołnierzy niemieckich, nie udało się rozbroić kutnowskiego garnizonu. Peowiacy odebrali żołnierzom niemieckim tylko 69 karabinów. Niemcy nie chcieli wycofać się z Kutna, gdyż miasto stanowiło ważny punkt koncentracyjny dla wycofujących się wojsk z Łowicza, Gostynina i Łęczycy. 12 listopada ppor. S. „Braun” Kucharski pytał dowództwo POW o dalsze instrukcje postępowania wobec żołnierzy niemieckich. Nadal też prowadzono pertraktacje z niemiecką radą żołnierską, wystawiano nawet wspólne posterunki polsko – niemieckie.

Tego dnia podczas próby rozbrojenia żandarma niemieckiego w okolicach dworca kolejowego zginął peowiak Wojciech Rychtelski. W. Rychtelski pochodził z Burzenina (obecnie powiat sieradzki w woj. łódzkim). Walczył w Legionach Polskich J. Piłsudskiego, w 1917 roku został internowany w obozie w Szczypiornie, z którego uciekł, chroniąc się w Kutnie. Uroczysty pogrzeb zwłok W. Rychtelskiego odbył się 14 listopada 1918 roku na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Wreszcie 13 listopada Niemcy zgodzili się na oddanie broni, a rozbrojone transporty stopniowo grupowały się na stacji towarowej Kutno – Azory, w oczekiwaniu na wyjazd do Niemiec. Ostatni żołnierze niemieccy opuścili Kutno 15 listopada 1918 roku.

Źródło: J. Saramonowicz, Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej, wyd. Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutno 2012, s. 53 – 55.

28 września, 2018|Artykuły|

Kutno w 100 – lecie niepodległości.

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Rozpoczynamy zatem szczególny rok jubileuszowy. W nowy, 1918 rok, Polacy znajdujący się pod okupacją niemiecką i na ziemiach zaborów pruskiego i austriackiego wchodzili z pewnymi nadziejami na zmianę sytuacji politycznej.

Na podstawie proklamacji z 5 listopada 1916 roku i wcześniejszej konferencji w Pszczynie przywódców dwóch państw: cesarza niemieckiego i cesarza Austrii i króla Węgier w Królestwie Polskim działały polskie władze zależne od państw centralnych. W zamyśle inicjatorów powołania Królestwa Polskiego było odwołanie się do niemieckiej koncepcji tzw. Mitteleuropy, stworzonej przez niesuwerenne państwa pod kontrolą polityczną, ekonomiczną i wojskową Niemiec. U progu 1918 roku, już 3 stycznia Rada Regencyjna określiła dekretem tymczasową organizację władz naczelnych Królestwa. Sprawa polska nabierała jednak na arenie międzynarodowej coraz większego tempa. 8 stycznia 1918 roku prezydent  Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson ogłosił plan pokojowy , obejmujący m.in. utworzenie niepodległego państwa polskiego.

Kolejne przełomowe wydarzenia miały miejsce w marcu 1918 roku, kiedy państwa centralne w wyniku rozwoju działań militarnych zawarły pokój z Rosją w Brześciu, a 22 marca ukazała się rezolucja Reichstagu stanowiąca o wzięciu pod uwagę przez rząd niemiecki m.in. prawa Polaków do samostanowienia. Dorozumiane uznanie państwa polskiego przez Niemcy i Austro-Węgry nastąpiło 30 marca 1918 roku, poprzez wyrażenie zgody na powołanie przez Radę Regencyjną Prezydenta Ministrów. Miało to stanowić uznanie kompetencji Rady Regencyjnej, jako organu państwowego, który na podstawie odezwy z 13 lutego 1918 roku oparł swą władzę na woli narodu.

Ratusz w 1927 r. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Wszystkie te działania były kontrolowane przez niemieckiego okupanta, a aktywność Polaków na drodze do niepodległości nie ograniczała się jedynie do relacji na terenie okupacji niemieckiej i współpracy z państwami centralnymi. Nie mniejszą rolę odgrywały działania Polaków w pastwach ententy. W tym miejscu jednak opis dotyczy tych wydarzeń, które miały wpływ na mieszkańców Kutna. Działania administracji niemieckiej i Rady Regencyjnej to jeden nurt działań, które za kilka miesięcy miały przynieść Polakom pełną wolność. Polacy już od 1916 roku przygotowywali się do walki o niepodległość, tworząc w Królestwie Polskim m.in. struktury Polskiej Organizacji Wojskowej.

Struktury tej organizacji działały także w Kutnie, gdzie od września 1917 roku komendantem obwodu kutnowskiego był Czesław Szymański, a jego zastępcą Antoni Górzyński „Burza”. W ramach obwodu funkcjonowało 9 komend miejscowych, które w sumie mogły skupiać od kilkunastu do kilkudziesięciu ludzi.

Inną formą aktywizacji społeczeństwa było podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw, organizowania imprez, które miały na celu propagowanie idei niepodległościowych. Do takich akcji należała budowa kopca Kościuszki zainicjowana w 1917 roku przez dr. Antoniego Troczewskiego, czy zbiórki pieniędzy i darów na potrzeby legionistów. Obchodzono również rocznice powstania listopadowego. W styczniu 1918 roku w rocznicę wybuchu powstania prelekcję wygłosił dyrektor Szkoły Handlowej Hieronim Miączyński. Te wydarzenia odbywały się pod przychylnym okiem ówczesnego burmistrza Kutna Alfreda Vaedtke.

Tej rosnącej nadziei na wolność towarzyszyły mieszkańcom codzienne zajęcia, a życie pod okupacją niemiecką nie było łatwe. Okupant dla potrzeb zaopatrzenia wojsk walczących na froncie wschodnim rekwirował żywność, wozy, konie, rzemienie, żelazo i metale. Chleb, cukier, sól i mąką były wydawane na kartki. Wprowadzono ograniczenie przebywania na ulicy po godz. 22.00. Zakłady rekwirowano na potrzeby produkcji dla armii lub magazyny. Z drugiej strony zezwolono na zorganizowanie formy samorządu w postaci Sejmiku Powiatowego i Rady Miejskiej.

Pocztówka z pocz. XX wieku – widok na Hotel Staropolski.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Wiemy dość dużo na temat tego okresu dzięki zachowanym archiwaliom. Te jednak bardziej odnoszą się do spraw politycznych, aprowizacji, administracji. Stosunkowo mało zachowało się pamiątek i świadectw mówiących o codziennym życiu mieszkańców Kutna w tym szczególnym roku.

28 września, 2018|Artykuły|

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły „Narodowe Święto Niepodległości”

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły zorganizowała z kolei Tydzień Patriotyczny, sygnowany nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. W czasie tym prezentowano projekty multimedialne, albumy i gazetki, przeprowadzono karaoke pieśni patriotycznych, konkurs historyczny „Odzyskanie niepodległości” i polonistyczny „Dla Niepodległej”. Uczniowie spotkali się z członkiem Stowarzyszenia Historycznego 37 Pułku Piechoty i wzięli udział w debacie. Jej temat dotyczył „Dróg do niepodległości w Kutnie”, a poprzedziła ją prezentowana w holu szkoły wystawa – kalendarium wydarzeń z lat 1914-1918. Młodzież tworzyła komiks „Ku niepodległej” oraz wzięła udział w uroczystej akademii z udziałem członków Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Kutnie. 

Fot. Tomasz Pasiński

Innym projektem Szkoły nr 9 był turniej wiedzy „Kocham Cię, Polsko!” dedykowany klasom trzecim, połączony z tworzeniem biało- czerwonego łańcucha. Odbył się ponadto konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” i rywalizacja sportowa „Młodzi patrioci”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych , poczucia przynależności do Ojczyzny, poszerzenie wiedzy na temat naszego kraju poprzez formę zabawy. W poszczególnych turniejach brały udział całe klasy. Wychowawcy przygotowali uczniów do konkursu recytatorskiego, w którym zaprezentowane zostały najpiękniejsze teksty literackie opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę , emocje, poświęcenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Drogi do wolności w kutnowskiej Dziewiątce’’.

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

Chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie został opracowany ogólnoszkolny projekt pt. „Drogi do wolności”. Uczniowie otrzymali zadania do realizacji, m. in. wykonanie kącika patriotycznego, albumów o tematyce dotyczącej walki o niepodległość, sondy na temat: „Jestem Polakiem, dlatego jestem dumny z…” .

Owoce tej pracy w formie ścieżki edukacyjnej złożonej z plastycznych ekspozycji oraz wystaw fotograficznych i dokumentalnych można było podziwiać przez cały listopad w szkolnym holu. Imprezami towarzyszącymi był happening „Opleciona biało-czerwoną” połączony z „Listem do potomnych” oraz wieczornica „Polska słowem i muzyką malowana”. W tym poruszającym wydarzeniu, które odbyło się w nastrojowej scenerii listopadowego wieczoru, zaprezentowali się uzdolnieni artystycznie uczniowie Szkoły.

Podsumowaniem projektu była uroczysta akademia i wzięcie udziału w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Każdy uczeń przemierzył polską drogę do wolności, podążając brzozową aleją i śledząc wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość.

Społeczność uczniowska i zaproszeni goście mogli przeżyć niezwykłe chwile, pełne dramatyzmu, dumy i radości, oglądając sceny z przeszłości naszej Ojczyzny. Spektakl składał się z ujmujących scen, z wykorzystaniem technik multimedialnych, pantomimy, układów choreograficznych. Ich dopełnieniem była przejmująca muzyka i słowo poetyckie. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie uczniów, dla których udział w tym przedsięwzięciu był niezapomnianym przeżyciem i wyrazem dumy, że są Polakami, od których zależy przyszłość naszego kraju.

Dziewiątka dla Niepodległej

W słoneczne, sobotnie przedpołudnie, 22 września, na boisku Szkoły odbył się festyn z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem: „Spotkajmy się przy biało-czerwonej”. Była to impreza otwarta, w której uczestniczyli uczniowie kutnowskich szkół podstawowych oraz społeczność lokalna.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Szkoły – Pani Małgorzata Margulska – Haczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Maciejewska. W pierwsze patriotyczne uniesienia wprawiła wszystkich zebranych pieśń pt. „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Chóru SPERANZA.

Wśród zaproszonych gości byli również: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Jacek Boczkaja, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Pan Jarosław Kotliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Mariusz Sikora.

Imprezę poprowadzili: Pani Aneta Marczak – nauczycielka matematyki i Pan Rafał Wiśniewski – przedstawiciel rodziców.

Organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki „100-lecie Niepodległości”

8 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się Piknik Patriotyczny, realizowany w ramach projektu „ 100-lecie Niepodległości”. Miał on na celu budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego oręża, kształtowanie szacunku dla wartości, symboli i tradycji narodowych, a także włączanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W tym dniu uczniowie klas IV-VII wzięli udział w spotkaniu z grupą rekonstrukcyjną 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Wzruszającym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Oprawę muzyczną zapewnili harcerze. 

W ramach projektu „ 100 lecie Niepodległości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie odbyło się wydarzenie zatytułowane „ Sto lat Niepodległej”. Z inicjatywy nauczycieli: Wiesława Leśniewskiego, Zofii Babeckiej i Izabeli Smolarek zorganizowano akademię szkolną. Celem wydarzenia było kształtowanie postawy patriotyzmu, wzbogacanie historycznej wiedzy uczniów ( odrodzenie państwa polskiego), rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, uświadomienie ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.

7 listopada społeczność Szkoły obchodziła uroczyście 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czasy zaborów, okres I wojny światowej stały się wydarzeniami pozostającymi głęboko w pamięci. Podczas akademii uczniowie przybliżyli wydarzenia upamiętniające rok 1918. Młodzi artyści wspaniale oddali ducha tych czasów, pełnych nadziei i szczęścia.

O oprawę muzyczną zadbała pani Magdalena Frankowska , która wraz z grupą niezwykle utalentowanej młodzieży przygotowała pieśni patriotyczne: „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Białe róże” czy „Przybyli ułani”. Pieśni te zostały wspólnie odśpiewane wraz z 850 uczniami uczestniczącymi w akademii. Strawa dla ducha została uzupełniona porcją słodkości. Cukiernia Wasiakowie przygotowała wspaniały, patriotyczny tort. Oprócz tego na uczniów czekało blisko 50 słodkich wypieków – efekt pracy rodziców.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

9 listopada o godz. 11:11 miał miejsce „Rekord dla Niepodległej”. Celem akcji było wprowadzenie uczniów w świat wartości, rozbudzanie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego, kształtowanie przywiązania do symboli narodowych, polskiej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń.

Szkoła tym samym włączyła się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Radę dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wszyscy uczniowie w pięknych galowych strojach z elementami patriotycznymi zebrali się w hali sportowej. Wydarzenie rozpoczął dyrektor placówki Pan Jarosław Koszański, który w swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, jak ważną datą dla każdego Polaka jest dzień 11 listopada. Wszyscy zgromadzeni (blisko 850 osób) punktualnie o godz. 11:11 odśpiewali hymn narodowy przy akompaniamencie pani Agnieszki Adamek , nauczyciela muzyki. Śpiew zakończył wystrzał biało – czerwonego konfetti. Na koniec głos zabrał obecny na uroczystości Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński, który zaprosił wszystkich na miejskie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna mogła również zapoznać się z przygotowaną przez uczniów okolicznościową gazetką „Niepodległa”. Zwieńczeniem uroczystości było zasadzenie w szkolnym ogrodzie botanicznym dębu, symbolu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

Szkoła realizuje projekt „100 lecie Niepodległości”. W jego ramach odbył się konkurs plastyczny w formie lapbooka pod patronatem Starosty Kutnowskiego, Prezydenta Miasta Kutno, Wójta Gminy Kutno „Niepodległa 1918. Drogi do niepodległości”. Czas trwania: wrzesień – listopad 2018. Uroczyste rozstrzygnięcie – 27 listopada 2018 r.

Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filii w Kutnie (Agnieszka Mikołajczyk) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie (Izabela Smolarek, Małgorzata Jaworska). Patronat nad konkursem objął Starosta Kutnowski, Prezydent Miasta Kutno oraz Wójt Gminy Kutno. Celem konkursu było:

– włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,

– przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– umiejętność przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy,

– umiejętność analizy i selekcji informacji,

– kształtowanie umiejętności organizacji pracy, analizy i łączenia faktów,

– propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

W uroczystości wzięli udział: pani Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno, pani Iwona Kaca, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, pan Jacek Korowajski, Sekretarz Miasta Kutno, pan Marcin Paszkowski, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka. Zakres treści był dowolny, obejmujący proces odzyskania niepodległości w roku 1918 i/lub wydarzenia i postaci związane z najnowszą historią Polski.

Inicjatywa była elementem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki podjętemu zadaniu, uczniowie zapoznali się z problematyką odzyskania i obrony niepodległego bytu, kształtowali poczucie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji i historii narodu polskiego. Uczestnicy wykazali się twórczym myśleniem, zaprezentowali własne uzdolnienia, talenty i zainteresowania.

Na konkurs wpłynęło 69 prac uczniów klas IV-VIII i III klas gimnazjów z 13 szkół powiatu kutnowskiego. Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję w składzie: Kazimierz Śwircz (Muzeum Regionalne w Kutnie), Andrzej Olewnik (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie), Agnieszka Mikołajczyk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Filia w Kutnie).

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

Osoby nagrodzone

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce

Zuzanna Pakulska, Marta Matysik – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Joanna Kołodziejska

II miejsce

Lena Koralewska, Anna Olczak – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Marzena Dwojacka

III miejsca

• Michał Olejnik – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Patrycja Cieślik, Marta Walczak, Zuzanna Olejniczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

Wyróżnienia

• Wiktoria Klimczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Justyna Byczkowska, Anna Byczkowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Mateusz Zachwieja, Igor Przybysz, Julia Mączyńska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Aleksandra Batorska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie, nauczyciel Edyta Lubasińska

• Dawid Zachwieja, Kacper Kuraszewski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Sebastian Florczak, Jakub Siemiński, Mariusz Florczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

Kategoria: klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

I miejsce

Joanna Łuczak, Dominika Gierowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

II miejsce

Julia Olszewska – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, nauczyciel Anna Dziuba

III miejsce

Szymon Krzeszewski, Tobiasz Krzeszewski – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Elwira Olkiewicz-Bujko

Wyróżnienia

• Michalina Ciemieniewska, Marta Czerwińska, Julia Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, nauczyciel Barbara Wiśniewska

• Justyna Kubiak, Agata Śniecikowska – Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Maja Syska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, nauczyciel Izabela Smolarek

• Amelia Czerbniak, Julia Skonieczna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Jan Grabski, Martyna Sobczak, Gabriela Kucharczyk – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Beata Paluchowsk

• Dominik Tarczyński – Szkoła Podstawowa im. Jana

• Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Magdalena Parzęcka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Malwina Zielińska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Piotr Zembrzuski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, nauczyciel Jolanta Lewandowska

• Jury przyznało dwie równorzędne nagrody specjalne dla szkół, z których dostarczono najciekawsze prace: dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszył wernisaż prac uczniów.

Autor zdjęć: Anna Dębska

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

„Rok dla Niepodległej” Szkoła podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Szkoła realizuje projekt zatytułowany „Rok dla Niepodległej„. W jego ramach odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany? Józef Piłsudski i jego czasy”

6 marca 2018 roku miały miejsce eliminacje szkolne ( udział wzięły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powiatu kutnowskiego)
24 maja 2018 roku ogłoszono finał konkursu i wręczono nagrody

Organizatorami konkursu byli:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Muzeum Regionalne w Kutnie

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności historycznych uczniów, poszerzenie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz wiadomości z zakresu historii XIX/XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Konkurs kształtował postawy patriotyczne, poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej, szacunek dla przeszłości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Miał też na celu integrację środowiska nauczycieli oraz uczniów szkół powiatu kutnowskiego.

Adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego.

Tematyka obejmowała biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego i dzieje Legionów Polskich, dzieje Polaków w walce o niepodległość w latach I wojny światowej 1914 – 1918, proces tworzenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz dzieje polityczne, gospodarcze i społeczne ziem polskich w latach życia Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935). Konkurs składał się z 2 etapów – szkolnego i finałowego. W eliminacjach szkolnych, podczas których uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, wyłaniano 2 reprezentantów. Uczestniczyli oni w rozgrywce finałowej, która przybrała zmodyfikowaną formułę teleturnieju „Jeden z dziesięciu” i przebiegała w trzech rundach.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie drużyny spośród uczestników. Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, Michał Olesiński i Jakub Rojewski, wywalczyli 2. miejsce.

4 czerwca Szkoła nr 2 przeprowadziła akcję „Niepodległość jest słodka”. Miała ona na celu upamiętnienie rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Inicjatywa, w której wzięli udział także uczniowie innych szkół podstawowych, polegała na częstowaniu mieszkańców Kutna ciasteczkami, ozdobionymi lukrem w barwach narodowych. Wcześniej w klasach zostały przeprowadzone zajęcia , w czasie których uczniowie poznali okoliczności historyczne związane z 4 czerwca.

11 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Gra miejska „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości”

Czekamy na Państwa zgłoszenia do udziału w grze miejskiej „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości”, która odbędzie się 9 czerwca w godzinach 16:00 – 20:00.
Pobranie pakietów startowych od godz. 15:00 w Kutnowskim Domu Kultury.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i formułą oświadczeń opiekunów i uczestników gry.
Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania Regulamin i oświadczenia

 

6 czerwca, 2018|Aktualności|