W 2018 r. mija setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Polacy, wykorzystując klęskę wszystkich trzech mocarstw rozbiorowych w I wojnie światowej, odbudowali niepodległą Rzeczpospolitą. Aby to się mogło stać, Naród Polski musiał przez 123 lata niewoli pozostawania pod władzą trzech zaborców zachować świadomość swojej odrębności, własnej kultury i historii, a jednocześnie jedności ponad granicami zaborczymi. Musiał mieć liderów i przywódców, którzy tę świadomość podtrzymywali i odbudowywali tam, gdzie była zagrożona, a w momencie historycznej szansy objęli przywództwo w odbudowie niepodległej Ojczyzny. W Kutnie takim człowiekiem był dr Antoni Fortunat Troczewski (1861-1928).

Doktor Antoni Fortunat Troczewski, pierwszy honorowy obywatel miasta Kutna, to postać szczególnie zasługująca na godne uczczenie pamięci poprzez budowę poświęconego mu pomnika w 100-lecie odzyskania niepodległości. Niewiele osób w historii miasta położyło tak wiele zasług dla Kutna i jego mieszkańców w niemal każdej dziedzinie aktywności zawodowej, politycznej czy społecznej, jak dr Antoni Troczewski.

To także osoba, która wniosła olbrzymi wkład pracy w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Przybywając do Kutna pod koniec XIX wieku, związany z obozem narodowym, od początku podjął działania na rzecz obudzenia świadomości i aktywności narodowej Kutnowian. W okresie walki o niepodległości i tworzenia się polskiej państwowości inicjował działania i organizacje, które miały budować zręby polskiego państwa i lokalnej administracji. Współtworzył Komitet Obywatelski, był też pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa i przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na powiat kutnowski w 1920 r.

Było to możliwe również dzięki jego szerokiej działalności społecznej. Jako wydawca i redaktor Tygodnika Kutnowskiego kreował i wytyczał ścieżki postępowania dla mieszkańców Kutna, starając się krzewić i umacniać narodowe tradycje patriotyczne i niepodległościowe. Temu służyła też m.in. idea budowy kopca Kościuszki podjęta w 1917 roku. Doprowadził do budowy Domu Dochodowego Straży Ogniowej, gdzie organizowano różnego typu przedsięwzięcia patriotyczne.

Działał też bardzo prężnie na rzecz rozwoju oświaty. Z jego inicjatywy powołano do życia pierwszą w Kutnie szkołę średnią – Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. Stał na czele koła Towarzystwa Oświaty Narodowej w Kutnie. Założył i przewodniczył różnorodnym towarzystwom działającym w zakresie dobroczynności, aktywizującym działalność gospodarczą. Praktycznie niemal każdy przejaw jego aktywności społecznej związany był ze wspieraniem rozwoju społeczności polskiej na polu gospodarczym, kulturalnym i świadomości patriotyczno-narodowej, co wynikało z idei obozu narodowego.

Ponadto dr Antoni Troczewski jest osobą zasłużoną dla rozwoju kutnowskiego szpitala. Dzięki reorganizacji podjętej przez doktora Troczewskiego szpital stał się jedną z najlepszych placówek w Królestwie Kongresowym. Był też znakomitym chirurgiem – praktykiem, przeprowadzając wiele nowatorskich operacji.

Print Friendly, PDF & Email