Historia Muzeum

//Historia Muzeum

Historia Muzeum

ratusz1
S
iedzibą Muzeum Regionalnego od 1981 roku jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiego, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego.
W 1961 roku zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001 remont elewacji zewnętrznej ratusza uwzględnił projekt restauracji fasad w/g  projektu inż. Henryka Siudera z 1981 roku i przywrócił mu klasycystyczną  formę.

     Muzeum Regionalne  w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym  obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.
        Dział archeologiczny  gromadzi  obiekty  w  oparciu  o  badania  prowadzone  na  terenie  Kutna i  powiatu oraz  o  materiały z nadzorów. Najstarsze znaleziska pochodzą z przełomu epoki kamienia i brązu. Datowane na III / II p.n. e. –II / III n.e. położone na terenie miasta w dzielnicy Łąkoszyn  cmentarzysko ciałopalne z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatem na terenie Polski środkowej.
     Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysł, handel i rzemiosło, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społecznvch oraz sportowych, w dziale znajdują się przedmioty codziennego użytku. Znaczną część eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego. Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską.
     Dział sztuki  posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego, prace polskich artystów malarzy tworzących dawniej oraz współczesnych artystów plastyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych pochodzących z Kutna.
      Dział etnograficzny   realizuje  program  wizerunku  społeczności  Ziemi  Kutnowskiej,  podkreślając  jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego oraz Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.
      Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy. W zbiorach działu przyrodniczego znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii  oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

ratusz2   ratusz3   ratusz4

1 stycznia, 2014|Historia Muzeum|