Dział naukowo-badawczy

//Dział naukowo-badawczy

Sztuka

Dział sztuki Muzeum Regionalnego w Kutnie posiada w swoich zbiorach cenne zabytki sztuki oraz rzemiosł artystycznego i prace plastyczne (obrazy olejne, grafiki, rysunki) współczesnych artystów plastyków pochodzących z Kutna: Dariusza Kacy, Krystyny Brzozowskiej, Haliny Kamińskiej i Andrzeja Bartczaka.
Ponadto dział dokumentuje twórczość profesjonalnych i nieprofesjonalnych plastyków Regionu Kutnowskiego oraz organizuje wystawy czasowe prezentujące dokonania twórcze w różnych dziedzinach sztuki współczesnej.
Dział prowadzi też działalność edukacyjną poprzez wykłady i pokazy z historii sztuki oraz wybranych zagadnień sztuki współczesnej.

Opiekę nad działem sztuki sprawuje mgr Tomasz Czyżewski.

1 stycznia, 2014|Sztuka|

Przyroda

Dział przyrodniczy został utworzony w sierpniu 1993 roku. Zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących geologię, geomorfologię, świat roślinny i zwierzęcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

W dotychczasowym dorobku działu znajduje się szereg wystaw czasowych, prezentujących określone elementy środowiska a także opracowania dotyczące geologii, geomorfologii, fauny i flory Regionu Kutnowskiego oraz świata.
Wystawą „Geologia Ziemi Kutnowskiej”, dział rozpoczął regionalny cykl wystawienniczy, w ramach którego przedstawione zostaną abiotyczne i biotyczne elementy środowiska Regionu. Kolejne z tego cyklu poświęcone były faunie i florze – ekspozycja „Lasy dawniej i dziś” oraz rolnictwu – wystawa „Rolnictwo – skarb Polski”.

Ze względu na duże zainteresowanie różnorodną tematyką przyrodniczą działalność wystawiennicza działu znacznie wykracza poza granice Regionu Kutnowskiego. Organizując wystawy, takie jak: „Tajemnice bursztynu” , „Świat skał i minerałów”, „Cuda natury”, „Owady”, „Antaktyka – życie wśród lodu”, „Madagaskar – ginący świat”, „Słone złoto cechsztynu”, placówka stara się sprostać potrzebom lokalnego środowiska w zakresie prezentacji środowiska i umożliwić poznanie różnych rejonów świata oraz bogactwa przyrody.

Przy realizacji wielu wystaw dział współpracuje i korzysta z pomocy innych placówek muzealnych – Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego w Łodzi i Krakowie, Stowarzyszeń, Towarzystw i osób prywatnych. W zbiorach działu przyrodniczego znajduje się obecnie blisko 300 eksponatów. Są to głównie preparaty zwierząt i okazy geologiczne.

Dział przyrodniczy podobnie, jak pozostałe działy Muzeum Regionalnego w Kutnie prowadzi działalność oświatową przygotowując dla dzieci i młodzieży szkolnej lekcje, prelekcje oraz wycieczki umożliwiające poznanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

belemnity

 

sol

 

trylobit

1 stycznia, 2014|Przyroda|

Historia

Dział historyczny zajmuje się badaniem przeszłości miasta począwszy od średniowiecza po czasy współczesne. Zgromadzono w nim około 2500 różnego rodzaju obiektów. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysłu, handlu i rzemiosła, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno – społeczno – sportowych w zbiorach znajdują się też przedmioty codziennego użytku. Znaczną część pozyskanych eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego.

Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską. W działalności dydaktycznej dział historyczny kładzie duży nacisk na upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie w korelacji z programami nauczania.
W ciągu dwudziestolecia istnienia Muzeum dział historyczny zorganizowano ponad dwadzieścia wystaw czasowych o charakterze regionalnym. Przygotowano także salę poświęconą związkowi generała Józefa Hallera i jego „Błękitnej Armii” z Kutnem.
Dział prowadzi kustosz mgr Kazimierz Śwircz.

h1

h3

 

h2

 

 

 

1 stycznia, 2014|Historia|

Etnografia

Dział etnograficzny realizuje program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej, podkreślając jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego i Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.

Działem opiekuje się Sylwia Kacalak.

1 stycznia, 2014|Etnografia|

Archeologia

Dział archeologii w Muzeum Regionalnym w Kutnie istnieje od listopada 1985 roku. Bada najdawniejszą przeszłość Ziemi Kutnowskiej – sięgającą najstarszej epoki w dziejach ludzkości – epoki kamienia. Od 1987 roku dział prowadzi wykopaliska archeologiczne, tak samodzielnie, jak i we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Najciekawszymi do tej pory rozpoznanymi stanowiskami są dwa cmentarzyska – w Kręcieszkach – sprzed około 2500 lat, z bardzo bogato wyposażonymi grobami skrzynkowymi (grób nr 1 liczył 43 popielnice) i w Kutnie – Łąkoszynie, datowane na III / II w. p.n.e. – II / III w. n.e. To cmentarzysko z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatowym na obszarze Polski środkowej.

Przez blisko 30 lat istnienia zorganizowano kilkanaście wystaw czasowych, z których cztery prezentowały pradzieje Ziemi Kutnowskiej.
Do tej pory w dziale archeologicznym zgromadzono ponad tysiąc eksponatów.

Dział archeologiczny prowadzi kustosz mgr Sylwia Stasiak.

aecheo4

archeo1

archeo3

1 stycznia, 2014|Archeologia|